آشکارسازی کبالا (eBook)

بر آن شدم که کتاب "آشکارسازی کبالا" را به رشته تحریر درآورم چون کبالا، طی هزاران سال، شایستگی خو...

بر آن شدم که کتاب "آشکارسازی کبالا" را به رشته تحریر درآورم چون کبالا، طی هزاران سال، شایستگی خود را به عنوان راهنمایی، برای هر فرد، به سوی یک زندگی صلح آمیز و منبعی برای زندگی خردمندانه نشان داده است.در حقیقت، کبالا امروزه برای طی مسیر روحانی و همچنین به عنوان یک راهنمای عملی برای زندگی، بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت دارد. این کتاب، حقیقتی که در فرای کبالا نهفته هست را بیان می کند، اینکه آن چگونه و درکجا آغازشد، چگونه آشکار شد و اینکه چطور به عنوان منبعی گرانبها به هدایت زندگی ما کمک می کند...

Regular Price: $9.99

از پراکندگی تا هماهنگی: راه حل بحران جهانی از دیدگاه حکمت کبالا

"از پراکندگی تا هماهنگی"، عواملی را که باعث شده اند که بشر در موقعیت سخت و خطرناک فعلی قرار بگیرد...

"از پراکندگی تا هماهنگی"، عواملی را که باعث شده اند که بشر در موقعیت سخت و خطرناک فعلی قرار بگیرد فاش می کند. بسیاری از پژوهشگران و دانشمندان، هم عقیده هستند که سبب آشفتگی و پراکندگی بشریت، طبع و صفت خودخواهی انسان است. این کتاب نوین و امروزی دکتر لایتمن، نه تنها نشان می دهد که صفت خودخواهی پایه تمام مشقات و رنج انسان در طول تاریخ بشریت بوده است، بلکه فاش می کند که چرا ما بخاطر این صفت، تسلیم رنج شده ایم و چگونه می توانیم آن را به فرصت و وسیله ای برای کسب موفقیت تبدیل نماییم. دکتر لایتمن در ا...

Regular Price: $9.99