Тајните на Вечната Книга

Тајните на Вечнота книга. Од создавањето на Авраама

Тајните на Вечнота книга. Од создавањето на Авраама

Regular Price: $9.99

Развојот на човекот од 0 до 20 години

Развојот на човекот од 0 до 20 години (E-Book)Децата се нашата иднина. Утре тие ќе владеат со све...

Развојот на човекот од 0 до 20 години (E-Book)Децата се нашата иднина. Утре тие ќе владеат со светот инема да можеме веќе ништо да промениме, но денес нивниот развој во многу нештазависи од нас.Книгата „Развојот на човекот од 0 до 20 години“ – Методза интегрално воспитание, прикажува необичен и многу интересен приод конпрашањето за воспитанието. Во неа се разгледуваат прашања за развојот наперцепцијата на детето, неговото осознавање на самото себе, на својата околина,остварување на првите кон...

Regular Price: $9.99

Откриена кабала

"Јас решив да ја напишам книгата ”Откриена кабала”за да ја прикажам во неа оваа наука како извор ...

"Јас решив да ја напишам книгата ”Откриена кабала”за да ја прикажам во неа оваа наука како извор на животната мудрост, која ја докажала својата вредност во текот на милениумите. Всушност, токму денес кабалата е актуелна како никогаш досега, во својство на духовно и практично упатство за животот. Оваа книга ќе ви раскаже што навистина претставува оваа древна наука: од каде потекнува, како се развивала, и како во денешницата служи како извор и водич за сите нас, помагајќи ни да живееме посигурн...

Regular Price: $9.99

НОВ ЖИВОТ

Ситесфаќаме дека настапи ново време, дека завршува претходниот живот со неговите рамки,сфаќања и ...

Ситесфаќаме дека настапи ново време, дека завршува претходниот живот со неговите рамки,сфаќања и вредности.Сепак сѐ уште не знаеме што всушност, се случува. Меѓутоа, јасно ни е деканастапи пресвртен момент и дека тој ги опфаќа сите сфери од животот на човекот,вклучувајќи ги општеството и природата.Во книгата „Нов живот“ авторотпредлага во она што се случува да не гледатекриза, туку почеток на нов живот . Намената на оваа книга е да се олесни неизбежниотпремин кој ни престои, да го направи наш...

Regular Price: $9.99

ПОГЛЕД ВО СВЕТЛИНАТА

„Поглед во Светлината“ е збирка од избраниразмислувања од океанот на мудроста на кабалата. Оваа к...

„Поглед во Светлината“ е збирка од избраниразмислувања од океанот на мудроста на кабалата. Оваа книга ги начнува темитекако што се: задоволство, его, љубов, маж и жена, глобализација, образование,екологија, Природа, перцепција на реалноста, Книгата Зохар и духовноста.

Regular Price: $9.99

Достигнување на Вишите Светови (E-Book)

Во проучувањето на кабалата, важна цел е да се искористи ова знаење за да се влијае на нашата су...

Во проучувањето на кабалата, важна цел е да се искористи ова знаење за да се влијае на нашата судбина. Процесот го почнуваме со сфаќање на вистинската цел на нашето присуство овде, со откривање на смислата на животот и зошто ни е даден животот. По размислувањето и медитирањето во врска со горните прашања човек треба сето тоа да го поврзе со кабалата. Кабалата вели дека Создателот ги создал сите светови истовремено, вклучувајќи го и нашиот свет. Писанијата од минатиот век објаснуваат дека ни...

Regular Price: $9.99

Психологијата на интегралното општество

Психологијата наинтегралното општество претставува револуционерен пристап конобразованието. Оваа ...

Психологијата наинтегралното општество претставува револуционерен пристап конобразованието. Оваа книга му нуди шанса на читателот да го сфати значењето подлабокоод основната перцепција што ја имаме за нашиот сегашен образовен систем. Вооваа книга, низ дијалози меѓу професорите Михаел Лајтман и Анатолиј Улјановможеме да го видиме расплетувањето на нов образовен систем. Мора да се развиеново образование за да им излезе во пресрет на потребите на интегралнотоопштество, каде што сите делови работ...

Regular Price: $9.99

ОСЛОБОДИ СЕ СЕБЕСИ

Досегашнотоискуство на Михаел Лајтман му дава уникатна можност да понуди една широка инадежна пер...

Досегашнотоискуство на Михаел Лајтман му дава уникатна можност да понуди една широка инадежна перспектива за тековната светска криза. Оваа книга ни нуди фасцинантниконцепти вплетени во едно споено решение. Преку осознавање на психолошкатастрана на кризата, до поправање на нашите односи со одново градење врз доверба,соработка и со грижа, ќе создадеме нов процес на заздравување. Овој процес нигарантира дека ние и нашите семејства навистина ќе можеме да напредуваме во новсвет на мир и изобилство.

Regular Price: $9.99