Невероятные откровения каббалиста (E-Book)

Невероятные откровения каббалиста (PDF)Эта книга – о наслаждении и страдании. О жизни и смерти. О...

Невероятные откровения каббалиста (PDF)Эта книга – о наслаждении и страдании. О жизни и смерти. О любви и страхе. О деньгах и власти. Об уверенности и счастье. О свободе выбора и собственном «я» человека, – и о многом другом, волнующем каждого. Она состоит из бесед нашего современника, каббалиста и ученого Михаэля Лайтмана, со своими учениками.  

Regular Price: $9.99

(PDF) ?למה שונאים אותנו

“למה שונאים אותנו? ”הוא מסע חקירה מעמיק להבנת שורשיה של האנטישמיות והדרך לפתרונה על פי חכמת הקבלה...

“למה שונאים אותנו? ”הוא מסע חקירה מעמיק להבנת שורשיה של האנטישמיות והדרך לפתרונה על פי חכמת הקבלה. המסע אינו מתרכז רק בנו, היהודים, אלא מפענח את נתיב התפתחותה המרתק של האנושות בכללה, ומציג תמונה רחבה עתידית של עולם מתוקן.

Regular Price: $9.99

Music of Kabbalah - playing notes (PDF)

Experience the sensation of authentic Kabbalah music. A Kabbalist is a person who has achieved th...

Experience the sensation of authentic Kabbalah music. A Kabbalist is a person who has achieved the full recognition and sense of the upper world; or in other words, a feeling of the Creator and apprehension of His actions.The Kabbalist lives in both spiritual and physicals realms, thus providing him with the ability to clearly comprehend the reason and purpose of all creation. He describes his apprehensions by means of a special, concealed language.The founder of all modern Kabbalah, the auth...

Regular Price: $9.99

(PDF) אנחנו נתאספנו כאן

מקורו של עם ישראל הוא בקבוצת אנשים שקיבץ אברהם אבינו בבבל העתיקה. הם התחברו יחד כדי להשיג את העול...

מקורו של עם ישראל הוא בקבוצת אנשים שקיבץ אברהם אבינו בבבל העתיקה. הם התחברו יחד כדי להשיג את העולם הרוחני, על ידי שימוש בשיטת הקבלה שפיתח אברהם.עקרון ההתחברות נמצא ביסודה של שיטת הקבלה, ולכן במהלך ההיסטוריה נהגו מקובלים להתחבר בקבוצות.חלק מיוחד בחכמת הקבלה מסביר איך פועלים בתוך קבוצה, המהווה מעין מעבדה שבתוכה אנחנו מתחברים עם חברים, כתבי קבלה מקוריים ומורה מקובל בעל השגה רוחנית. לומדים מהו כוח השפעה ואהבה – כוח הבורא, וכיצד מממשים ומגלים אותו בקבוצה.בדורנו, כל האנושות צריכה להפוך לקבוצה אחת ג...

Regular Price: $9.99

(PDF) קבלה ומדע נפגשים

הספר בוחן סוגיות מהותיות שבהן עוסק המדע בן זמננו, ועומד על הדומהוהשונה בין גישות מדעיות עדכניות ו...

הספר בוחן סוגיות מהותיות שבהן עוסק המדע בן זמננו, ועומד על הדומהוהשונה בין גישות מדעיות עדכניות ומתקדמות לבין חכמת הקבלה – המדעשל המציאות הרוחנית. הספר פותח הזדמנות להשתתף בדיון מעמיקועדכני אודות סוגיות מהות החיים, חופש הבחירה, תפיסת המציאותומערכת החוקים והכוחות המנהלים את המציאות הרוחנית, וכתוצאהממנה גם את המציאות הגשמית.

Regular Price: $9.99

(PDF) חגים ושורשים

“חגים ושורשים” מתאר את הטיפוס במדרגות רוחניות המושגות בכל חג וחג, נוכח ההתנגדויות לחיבור המתגלות ...

“חגים ושורשים” מתאר את הטיפוס במדרגות רוחניות המושגות בכל חג וחג, נוכח ההתנגדויות לחיבור המתגלות במסעו של האדם – וזאת בסיוע “המאור המחזיר למוטב”, כוח סגולי מיוחד הטמון בחכמת הקבלה, עד הגיעו לדרגת החיבור השלמה בינו לבין הכוח העליון הנקראת “פורים” או בשפת הקבלה “גמר התיקון”.

Regular Price: $9.99

Fra Kaos Til Harmoni (PDF)

Fra kaos til harmoni - Løsningen på den globale krisen gjennom læren om kabbala Denne bo...

Fra kaos til harmoni - Løsningen på den globale krisen gjennom læren om kabbala Denne boken forklarer årsaken til alle kriser og problemer vi opplever i livet, og beskriver hvordan vi kan løse dem ved å utvikle en altruistisk innstilling til oss selv og samfunnet rundt oss. En slik holdning vil gi oss tilgang til et helt nytt eksistensnivå som er bedre enn noe vi tidligere har opplevd. En høyere form for liv, som gir oss en forståelse av helheten i naturen og hvor perfekt den er samm...

Regular Price: $9.99

(PDF) גשר צר מאוד; המאבק על גילוי חכמת הקבלה

קשה להישאר אדישים לצמד המילים "חכמת הקבלה". אחד יניף יד בביטול, שני ידבר באריכות על פירושי גי...

קשה להישאר אדישים לצמד המילים "חכמת הקבלה". אחד יניף יד בביטול, שני ידבר באריכות על פירושי גימטרייה וספירות, ושלישי ימליץ להשתטח על קברי צדיקים לפחות פעם בשנה. יש מי שיקשור את החכמה לניו-אייג', אחרים למיסטיקה או דת, ויש שיתרפקו בגעגועים על סבא שנהג לעסוק בה בהסתר. במהלך השנים דבק בחכמת הקבלה מקבץ מפתיע של פרשנויות, עד שכיום מייחסים לחכמה העתיקה הזאת אמונות, פילוסופיות וזרמים, שרחוקים מלייצג את מהותה האמיתית. אז מהי חכמת הקבלה המקורית? חכמה עתיקה ועמוקה ובו-זמנית מתקדמת ונאור...

Regular Price: $9.99