შიშები ბავშვებში (E-Book)

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

შიშები ბავშვებში (E-Book)

მარტოდარჩენისშიში,
სიბნელისშიში,
ურჩხულების,
ხიფათისშიში...
შიში-ესძლიერიდასაკმაოდგავრცელებულიბუნებრივიშეგრძნებაა,
მნიშვნელოვანიპატარებისათუდიდებისათვის.
ამისმიუხედავად,
არაერთითავსატეხიგაუჩენიამშობლისთვისბავშვისგულუბრყვილოდაგულწრფელშეკითხვას:

რატომმეშინია?“,

რავქნა,
რომმეშინია?“.

წიგნიშიშებიბავშვებში
პირველიწიგნიასერიიდან
კაბალადაფსიქოლოგია“.
სერიიდან,
რომელიციმისათვისარისშექმნილი,
რომდაგვეხმაროს,
როგორგავუგოთსაკუთართავსადაბავშვებს.
ისგანსაკუთრებულიგზამკვლევია,
რომელიცმშობლებსადაბავშვებსშიშისპრობლემისერთობლივგადაწყვეტაშიშეუწყობსხელს.
წიგნისსიახლემისიავტორების
(
ცნობილიფსიქოლოგების,ფსიქიატრების,
სპეციალურისემინარებისწამყვანებისადაკაბალისმასწავლებლების)
ახლებურმიდგომაშიმდგომარეობს.
შიშიკიარუნდადავმალოთდაჩავახშოთ,
პირიქით,
მისისწორიგამოყენებისსაფუძველზე,
ჩვენსპიროვნულგანვითარებასუნდამივაღწიოთ.
თქვენსწინაშეაორიმეცნიერებისწარმატებულიშეხამება,
კაბალისადაფსიქოლოგიისტანდემი,
შიშისგადასალახიინსტრუმენტებისუახლესინაკრები.
წიგნშიწარმოდგენილიაფსიქოლოგიისუახლესიმონაცემები,
რომელიცეხებაზოგადადშიშებსდაკერძოდ,
შიშებსბავშვებში.
ასევეგანხილულიაამმოვლენისსულიერიფესვები.
წიგნიჩვენიბავშვებისათვისშიშისგადალახვისეფექტურდაპრაქტიკულმეთოდებსგთავაზობს.

ამწიგნსარგააჩნიაიმისპრეტენზია, რომსაჭიროებისშემთხვევაში, აუცილებელიპროფესიონალურიკონსულტაციისნაცვლადიყოსგამოყენებული, თუმცაისმშობლებისათვისდააღმზრდელებისათვისცალსახადსასარგებლოიქნება. წიგნიდაგეხმარებათშიშისგამომწვევიმიზეზებისადამისიმიზნებისგარკვევაში. ამისგარდა, იმისბრწყინვალესაშუალებასმოგცემთ, ბავშვებთანმჭიდროკავშირიდაამყაროთ, გაუგოთმათდაროგორცჭეშმარიტიმეგობარი, მხარშიამოუდგეთ.


Edition: E-Book
Number of Pages: 128
ISBN #: 978-9941-0-4280-5