შიშები ბავშვებში

Availability:

$15.00

Add to the wishlist

შიშები ბავშვებში

მარტოდარჩენისშიში,
სიბნელისშიში,
ურჩხულების,
ხიფათისშიში...
შიში-ესძლიერიდასაკმაოდგავრცელებულიბუნებრივიშეგრძნებაა,
მნიშვნელოვანიპატარებისათუდიდებისათვის.
ამისმიუხედავად,
არაერთითავსატეხიგაუჩენიამშობლისთვისბავშვისგულუბრყვილოდაგულწრფელშეკითხვას:

რატომმეშინია?“,

რავქნა,
რომმეშინია?“.

წიგნიშიშებიბავშვებში
პირველიწიგნიასერიიდან
კაბალადაფსიქოლოგია“.
სერიიდან,
რომელიციმისათვისარისშექმნილი,
რომდაგვეხმაროს,
როგორგავუგოთსაკუთართავსადაბავშვებს.
ისგანსაკუთრებულიგზამკვლევია,
რომელიცმშობლებსადაბავშვებსშიშისპრობლემისერთობლივგადაწყვეტაშიშეუწყობსხელს.
წიგნისსიახლემისიავტორების
(
ცნობილიფსიქოლოგების,ფსიქიატრების,
სპეციალურისემინარებისწამყვანებისადაკაბალისმასწავლებლების)
ახლებურმიდგომაშიმდგომარეობს.
შიშიკიარუნდადავმალოთდაჩავახშოთ,
პირიქით,
მისისწორიგამოყენებისსაფუძველზე,
ჩვენსპიროვნულგანვითარებასუნდამივაღწიოთ.
თქვენსწინაშეაორიმეცნიერებისწარმატებულიშეხამება,
კაბალისადაფსიქოლოგიისტანდემი,
შიშისგადასალახიინსტრუმენტებისუახლესინაკრები.
წიგნშიწარმოდგენილიაფსიქოლოგიისუახლესიმონაცემები,
რომელიცეხებაზოგადადშიშებსდაკერძოდ,
შიშებსბავშვებში.
ასევეგანხილულიაამმოვლენისსულიერიფესვები.
წიგნიჩვენიბავშვებისათვისშიშისგადალახვისეფექტურდაპრაქტიკულმეთოდებსგთავაზობს.

ამწიგნსარგააჩნიაიმისპრეტენზია,
რომსაჭიროებისშემთხვევაში,
აუცილებელიპროფესიონალურიკონსულტაციისნაცვლადიყოსგამოყენებული,
თუმცაისმშობლებისათვისდააღმზრდელებისათვისცალსახადსასარგებლოიქნება.
წიგნიდაგეხმარებათშიშისგამომწვევიმიზეზებისადამისიმიზნებისგარკვევაში.
ამისგარდა,
იმისბრწყინვალესაშუალებასმოგცემთ,
ბავშვებთანმჭიდროკავშირიდაამყაროთ,
გაუგოთმათდაროგორცჭეშმარიტიმეგობარი,
მხარშიამოუდგეთ.


Edition: Soft cover
Number of Pages: 128
ISBN #: 978-9941-0-4280-5