از پراکندگی تا هماهنگی: راه حل بحران جهانی از دیدگاه حکمت کبالا

Availability:

$10.00

Add to the wishlist


"از پراکندگی تا هماهنگی"، عواملی را که باعث شده اند که بشر در موقعیت سخت و خطرناک فعلی قرار بگیرد فاش می کند. بسیاری از پژوهشگران و دانشمندان، هم عقیده هستند که سبب آشفتگی و پراکندگی بشریت، طبع و صفت خودخواهی انسان است. این کتاب نوین و امروزی دکتر لایتمن، نه تنها نشان می دهد که صفت خودخواهی پایه تمام مشقات و رنج انسان در طول تاریخ بشریت بوده است، بلکه فاش می کند که چرا ما بخاطر این صفت، تسلیم رنج شده ایم و چگونه می توانیم آن را به فرصت و وسیله ای برای کسب موفقیت تبدیل نماییم.

دکتر لایتمن در این کتاب، وضعیت بشر را با استفاده از نمونه های مختلف از دانش و دانشمندان کهن و امروزی کبالا بررسی می کند و توضیح می دهد که ما می توانیم و حتی مجبوریم با وحدت و یگانگی با یکدیگر به مرحله جدید و بالا ترهستی برسیم.

در جهانی که سختی و بغرنجی روز به روز گسترش می یابد، در درون این آشوب، ما به یک نور نیاز داریم، یک مربی که به ما امکان دهد تا ببینیم در کجا اشتباه کرده ایم و از همه مهمتر چگونه زندگی بهتر و دنیایی با آرامش و هماهنگی بیشتر بسازیم. این ضروریت اساسی در واقع باعث شده که اکنون میلیونها نفر در سراسر جهان به کبالا رو آورند.

این کتاب مناسب تمام سنها، ادیان، ملیت ها و کسانی که به دنبال درک بهتر هدف زندگی خود و یافتن راهی برای رسیدن به سعادت هستند می باشد.

Bookmark and Share

Edition: Soft cover
Number of Pages: 142
Date Published: 2008
ISBN #: 9781595841995