ვხსნით ზოარს - ვირების გამრეკი

Availability:

$15.00

Add to the wishlist

ვხსნით ზოარს - ვირების გამრეკი

წიგნიზოარ’’-ისსამყაროსავსეაიდუმალებითდადაშიფრულისიმბოლოებით. იგითითქოსდაარლაპარაკობსჩვენსცხოვრებაზე, მაგრამმათ, ვისაცშეხებაჰქონიაამწიგნთან, იციან, რომსინამდვილეშიქვეყნადარარსებობსადამიანთანუფროახლომდგომიმონათხრობი.

ადამიანიესძალთადათვისებათამთელისამყაროა, სურვილებისსამყარო, სიბრძნითდაგულმოწყალებითსავსესამყარო. წიგნიზოარი’’ კირუკაა, რისგარეშეცადამიანიდაიკარგებაამმრავალფეროვან, უსასრულოსამყაროში.

წიგნებისახალისერია, საერთოდასახელებითვხსნითზოარს“, გამოდისიმისათვის, რომდაეხმაროსადამიანსამრუკისგამოყენებაში. რუკის, რომელიცწარსულისდიდმაკაბალისტებმადაგვიტოვეს.

ბაალსულამისორიგინალურიტექსტიგამოყოფილიამუქიშრიფტით.

მიხაელლაიტმანისკომენტარებიკიგანთავსებულიაუშუალოდორიგინალისქვემოთ.


Edition: Soft cover
Number of Pages: 260
ISBN #: 978-5 -91072-020-0