ვხსნით ზოარს - ვირების გამრეკი (E-Book)

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

ვხსნით ზოარს - ვირების გამრეკი (E-Book)

წიგნიზოარ’’-ისსამყაროსავსეაიდუმალებითდადაშიფრულისიმბოლოებით. იგითითქოსდაარლაპარაკობსჩვენსცხოვრებაზე, მაგრამმათ, ვისაცშეხებაჰქონიაამწიგნთან, იციან, რომსინამდვილეშიქვეყნადარარსებობსადამიანთანუფროახლომდგომიმონათხრობი.

ადამიანიესძალთადათვისებათამთელისამყაროა, სურვილებისსამყარო, სიბრძნითდაგულმოწყალებითსავსესამყარო. წიგნიზოარი’’ კირუკაა, რისგარეშეცადამიანიდაიკარგებაამმრავალფეროვან, უსასრულოსამყაროში.

წიგნებისახალისერია, საერთოდასახელებითვხსნითზოარს“, გამოდისიმისათვის, რომდაეხმაროსადამიანსამრუკისგამოყენებაში. რუკის, რომელიცწარსულისდიდმაკაბალისტებმადაგვიტოვეს.

ბაალსულამისორიგინალურიტექსტიგამოყოფილიამუქიშრიფტით.

მიხაელლაიტმანისკომენტარებიკიგანთავსებულიაუშუალოდორიგინალისქვემოთ.


Edition: E-Book
Number of Pages: 260
ISBN #: 978-5 -91072-020-0