Zohar L'Am (Zohar for All) - Vol. 7 - Bamidbar(E-Book)

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

הוצאת קבלה לעם גאה להציג את "זוהר לעם" - המהדורה החדשה והמהודרת של ספר הזוהר עם פירוש "הסולם" שתורגם כולו לעברית ומהיום הזוהר נגיש וקריא לכל קורא. ספר הזוהר הוא הספר החשוב ביותר בחכמת קבלה ונחשב לספר היסוד העיקרי. פירוש "הסולם" , הוא הפירוש המקיף והמעמיק ביותר לספר הזוהר נכתב ע"י הרב יהודה אשלג, בין השנים 1943-1953. , 12 כרכים, באות גדולה, בכריכה קשה

הוצאתקבלהלעםגאהלהציגאת "זוהרלעם" - המהדורההחדשהוהמהודרתשלספרהזוהרעםפירוש "הסולם"
שתורגםכולולעבריתומהיוםהזוהרנגישוקריאלכלקורא.
ספרהזוהרהואהספרהחשובביותרבחכמתקבלהונחשבלספרהיסודהעיקרי. פירוש
"הסולם" , הואהפירושהמקיףוהמעמיקביותרלספרהזוהרנכתבע"יהרביהודהאשלג, ביןהשנים 1943-1953. , 12 כרכים,
באותגדולה, בכריכהקשה


Price: $5.00
Edition: E-Book
Number of Page: 579
Year Published: 2014
ISBN: 9789657577219